>
WINKELMANDJE 0

                    

Privacyverklaring                               

Toneelgilde De Lanteern hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we u informeren over de gegevens die we verzamelen en wat wij ermee doen. De verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in de media ook GDPR (General Data Protection Regulation) genoemd en van kracht sinds 25 mei 2018.

Als Toneelgilde De Lanteern zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

Toneelgilde De Lanteern, Oosthoekstraat 4, 8870 Kachtem, info@lanteern.be

Toneelgilde De Lanteern brengt ieder jaar 2 eigen producties. Daarnaast nemen we ook deel aan toneelwandelingen en culturele activiteiten. We zijn geen commerciële instelling en willen u niet overstelpen met reclame maar wel met gerichte uitnodigingen.

Welke gegevens verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden door Toneelgilde De Lanteern verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het versturen van uitnodigingen voor onze eigen toneelproducties en activiteiten
  • Naar degenen die tijdens de voorstellingen als toeschouwer hun persoonsgegevens achterlaten om op de hoogte gehouden te worden.
  • Naar degenen die de uitdrukkelijke toestemming geven om op de hoogte te worden gehouden via e-mailgebruik.
  • Naar degenen die in het verleden reeds uitnodigingen ontvingen en/of toneelvoorstellingen bijwoonden. We beroepen ons hiervoor op een gerechtvaardigd belang.
 • De correcte verwerking van reservatieaanvragen louter voor de eigen toneelproducties en activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:

 • Minimaal: e-mailadres, bij voorkeur: naam en voornaam en/of adres* en telefoonnummer*.
  *zijn interessant indien we u willen contacteren bij eventuele problemen van een eigen toneelproductie.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt en alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De persoonsgegevens dienen alleen voor de interne werking van onze Toneelgilde De Lanteern.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken we gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving.

We geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (vb. verplichte medewerking aan politie).

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen en geven we uw contactgegevens nooit door voor commerciële doeleinden.

Beveiliging en periode van opslag

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Toneelgilde De Lanteern van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en installeerden een firewall;
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Toneelgilde De Lanteern bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.
Je kan te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de uitnodiging of je kan ook je gegevens laten wissen uit ons bestand via een e-mail naar info@lanteern.be.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht van inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft natuurlijk ook wel altijd het recht om een klacht in te dienen bij de (GBA) Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Toneelgilde De Lanteern kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 mei 2018.

 

Europe/Amsterdam
Terug naar boven